Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt met Hof van Alexander – Equestrian Training Center bedoeld:
Hof van Alexander VOF, Slikweg 7, 4321SV te Kerkwerve
Geregisitreerd onder Kamer van Koophandel nummer 64083608

Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt de wederpartij van Hof van Alexander en/of eigenaar van het paard en/of de afnemer bedoeld.

1.2
Het betreden van het terrein van Hof van Alexander, het gebruik maken van de faciliteiten, afname van trainingen en diensten en het volgen van (trainings-)instructies, is volledig voor eigen risico van de opdrachtgever.

1.3
Tijdens het paardrijden is dragen van een veiligheidscap (NEN-EN 1384 norm), rijlaarzen of jodphurs met chaps verplicht.

1.4
Paarden die het terrein van Hof van Alexander betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS).

1.5
De persoonsgegevens worden binnen het kader van de bedrijfsvoering gebruikt. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opslaan en gebruik, kan hij/zij dat schriftelijk aan Hof van Alexander ter kennis brengen.

1.6
Er kan beeldmateriaal gemaakt worden van opdrachtgever en paard welke zonder toestemming gebruikt mag worden door Hof van Alexander. Indien een deelnemer hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit schriftelijk aan Hof van Alexander ter kennis brengen.


2. Ingebruikname stallen/overnachting locatie

2.1
De ingebruikname van de stallen/overnachtinglocatie moet plaatsvinden op de tijden zoals deze worden doorgegeven door Hof van Alexander

2.2
Bij de ingebruikname dienen de door of namens Hof van Alexander gegeven instructies te worden gevolgd.

2.3
Als de overeenkomst is geëindigd dient de deelnemer het terrein te verlaten met medeneming van zijn eigendommen.

2.4
De stal en/of het slaapverblijf dient na afloop van deelname te worden achtergelaten zoals deze is aangetroffen. Eventuele na gebruik achtergebleven zaken worden voor rekening van de betreffende deelnemer verwijderd. Eventuele kosten voor reiniging en/of herstel van de ruimte worden in rekening gebracht.


3. Eigendom en verzorging

3.1De opdrachtgever verklaart jegens Hof van Alexander dat het paard hem in eigendom toebehoort, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat het paard vrij is van beslag, huur en andere beperkingen. Opdrachtgever vrijwaart Hof van Alexander ter zake van aansprakelijkheid hiervoor jegens derden.

3.2
Hof van Alexander zal gedurende de overeengekomen termijn het paard op gepaste wijze verzorgen, zoals een goed en redelijk handelend stalhouder betaamt, dan wel opdrachtgever, of door deze aangewezen personen, in staat stellen het paard te verzorgen. Het een en het ander echter onverminderd het bepaalde in artikel 4.


4. Aansprakelijkheid: Risico training

4.1
Het door of met Hof van Alexander trainen van het paard geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard, of schade veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden. Opdrachtgever zal ten aanzien van Hof van Alexander alsmede eventuele derde-trainers/instructeurs, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.

4.2
Bij het aangaan van een trainingsovereenkomst is de opdrachtgever zich daarbij in ieder geval bewust van de volgende punten met bijbehorende risico’s:
a. Het paard kan tevens worden getraind op de openbare weg en andere locaties buiten het terrein van Hof van Alexander
b. Het paard kan worden vervoerd.
c. Het paard kan, na overleg met opdrachtgever, door Hof van Alexander worden ingezet bij clinics, oefenavonden et cetera.
d. Het paard kan vrije beweging krijgen in de paddock, weide en longeercirkel.


5. Aansprakelijkheid: Hof van Alexander

5.1
Hof van Alexander is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade van welke aard dan ook aan de persoon of eigendommen van opdrachtgever, inclusief het paard, en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Hof van Alexander aangeboden producten. Deze bepaling geldt ook ten opzichte van eventuele met opdrachtgever meekomende derden.

5.2
Hof van Alexander is ten opzichte van opdrachtgever en met deze meegekomen derden, nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het door hen niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of aanwijzingen en instructies door of namens Hof van Alexander gegeven.

5.3
Opdrachtgever vrijwaart Hof van Alexander ter zake van eventuele claims van derden jegens Hof van Alexander.

5.4
De aansprakelijkheid van Hof van Alexander is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Hof van Alexander zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk door verzekeraar dekking wordt verleend.


6. Aansprakelijkheid: Opdrachtgever/verzekering

6.1
De opdrachtgever is jegens Hof van Alexander aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het doen of (na)laten van opdrachtgever, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

6.2
De opdrachtgever en indien van toepassing zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en omgaan met paarden.

6.3
De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, inclusief de paard(en) die bij Hof van Alexander verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Opdrachtgever zal in ieder geval voor het paard dat op Hof van Alexander verblijft, een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het houden van het paard te verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.


7. Tarieven en arrangementen

7.1
Hof van Alexander hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de trainingsarrangementen die de opdrachtgever afneemt. De prijzen staan vermeld op de website van Hof van Alexander(www.hofvanalexander.nl) en/of in de trainingsovereenkomst die bij aanvang van de door Hof van Alexander te leveren dienst is aangegaan.

7.2
Prijzen op de prijslijst zijn altijd beperkt tot de daar beschreven arrangementen en diensten. Bijkomende kosten als veterinaire zorg, hoefsmid, et cetera zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden door Hof van Alexander aan de opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen in de trainingsovereenkomst. De bijkomende kosten zullen direct aan opdrachtgever worden gefactureerd met een betalingstermijn van 7 dagen.

7.3
Bij afwezigheid van opdrachtgever of namens deze aangewezen derden, zal veterinaire zorg worden verleend naar inzicht van Hof van Alexander. De opdrachtgever zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele medische problemen van het paard, maar in spoedeisende situaties kan dit na de behandeling zijn.

7.4
Het paard verblijft bij Hof van Alexander tijdens het trainingsarrangement tevens begrepen: stalling en verzorging van het paard. Dit is inclusief ruwvoer, krachtvoer, bodembedekking, huisvesting, arbeid.


8. Reservering en betaling

8.1
Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden geeft (de wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden.

8.2
De inschrijving/reservering voor een trainingsarrangement is pas definitief nadat opdrachtgever van DressagePro schriftelijk, dan wel per email, een bevestiging hiervan heeft ontvangen.

8.3
Overeenkomsten kunnen slechts worden aangegaan door personen van 18 jaar en ouder.

8.4
De bevestiging gaat vergezeld van een factuur die, tenzij anders is bepaald, binnen 7 dagen na factuurdatum door opdrachtgever betaald dient te worden. Bij niet (volledige) betaling van de factuur binnen deze termijn, behoudt Hof van Alexander zich het recht voor om de inschrijving/reservering ongedaan te maken.

8.5
Deelname is persoonlijk en beperkt zich tot de periode waarvoor is ingeschreven.

8.6
Op de verklaring dient een contactpersoon vermeld te staan die gedurende de verblijfsperiode van de deelnemer bereikbaar is en indien dit noodzakelijk is de deelnemer en/of paard (onder paard wordt in deze voorwaarden ook pony begrepen) kan ophalen.


9. Annulering

9.1
Hof van Alexander behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden de data en/of locatie voor de activiteit te wijzigen of de activiteit geen doorgang te laten vinden. Zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Eventuele vooruitbetalingen van de deelnemer worden door Hof van Alexander gerestitueerd.

9.2
Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever gelden onderstaande bepalingen. Onderstaande bepalingen zijn niet van toepassing als opdrachtgever zelf een vervanger regelt voor het trainingsarrangement.
a. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang wordt 25% van de volledige verblijfsprijs in rekening gebracht.
c. Bij annulering tussen 4 en 1 weken voor aanvang wordt 50% van de volledige verblijfsprijs in rekening gebracht.
b. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het trainingsarrangement, wordt 100% van de volledige verblijfprijs in rekening gebracht.
In het geval van actieprijzen gelden er andere annuleringsvoorwaarden.


10. Toepasselijk recht

10.1
Deze opdracht is onderworpen aan het Nederlands recht.

10.2
De Nederlandse rechter in het Arrondissement van Hof van Alexander, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen gelegen in de uitvoering van deze overeenkomst, kennis te nemen.